Закон про товариства з обмеженою відповідальністю: нові правила, аналіз змін

6 березня 2018 року Президент України підписав закон «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», який опублікований на сайті Верховної ради України в остаточній редакції, а значить можна зробити аналіз нововведень, які нас очікують.

Звертаємо увагу, що закон вступає в силу не відразу, а через три місяці після його опублікування, яке на момент написання статті (16.03.18г.) Ще не відбулося. На приведення статутів вже існуючих ТОВ у відповідність з новим законом відведено один рік, і в цей період не потрібно буде оплачувати адміністративний збір (530 грн.) За зміну статутних документів.
З огляду на, що більшість положень нового закону дозволяють регулювати особливості процедур з управління суспільством саме в статуті, приведення статуту у відповідність з законом цілком доцільно. Інакше можна зіткнутися з неприємними наслідками по закінченню відведеного законодавцем року.

Також, поки ми не приступили безпосередньо до аналізу закону, потрібно відзначити, що новий закон про ТОВ змінює правила укладання корпоративних договорів, які вступили в силу в кінці лютого 2018 роки (закон прийнятий в березні 2017, однак майже рік не підписувався президентом). Так, якщо в чинній редакції закону «Про господарські товариства» можливе укладання корпоративного договору між учасниками товариства і кредиторами суспільства, то зі вступом в силу нового закону ці положення втратять силу і висновок корпоративного договору буде можливо тільки між учасниками товариства. Винятком є ​​можливість укладення договору з третіми особами стосовно внесення в майбутньому додаткових вкладів до статутного капіталу ТОВ і встановлення зобов’язання в майбутньому прийняти нових учасників.

Тепер перейдемо безпосередньо до аналізу нововведень закону і для зручності розділимо його на логічні інформаційні блоки, які як правило цікавлять наших клієнтів при реєстрації ТОВ .

Відповідальність

Учасники товариства, як і раніше відповідають тільки внесеним до статутного капіталу майном, а також сумою невнесеного вкладу.
Саме товариство відповідає тільки своїм майном і не відповідає за зобов’язаннями засновників.

При цьому законом встановлено механізм звернення стягнення на частину корпоративних прав учасника ТОВ виконавчою службою. Так, після накладення арешту, виконавець надсилає запит до органів управління компанії для отримання документів, необхідних для розрахунку вартості частки учасника. Частка боржника по розрахованої виконавцем вартості пропонується до покупки спочатку учасникам товариства, а в разі їх відмови виставляється на аукціон.
При цьому, з огляду на всю складність встановлення чистої вартості активів юрособи та вартості частки учасника (наприклад судовий спір за участю нашої компанії тривав понад 4 років і було проведено 5 експертиз), можна прогнозувати слабке бажання виконавців займатися цим процесом.

Вводиться субсидіарна відповідальність виконавчого органу (директора або директора) за зобов’язаннями товариства за межі не ініціювання скликання загальних зборів у разі зниження вартості чистих активів товариства більш ніж на 50%.

Порядок створення ТОВ

Кількість учасників може бути будь-якою. Перша редакція статуту повинна бути підписана всіма учасниками товариства в нотаріальному порядку. Подальші редакції статуту може підписувати одна, уповноважена всіма учасниками товариства, особа.
Вимоги до відомостей, які потрібно вказати в статуті, значно зменшені і, теоретично, статут може складатися з декількох аркушів А4. Однак, на практиці це недоцільно, оскільки в такому випадку більшість процедур будуть регулюватися способом, встановленим законом, а не статутом – а значить більш складним і вимогливим до фіксації та оформлення способом.

Права і обов’язки учасників ТОВ

Зміни стосуються появи в учасників можливості знайомитися з документами товариства, згідно чітко визначеного законом переліку. Дана новація безумовно сприятиме реалізації прав міноритарних учасників, які отримають важелі контролю за діяльністю компанії.

Також, тепер права і обов’язки можна буде врегулювати корпоративним договором, який може стосуватися:
– виникнення і реалізації права і обов’язку купити або продати свою частину корпоративних прав;
– реалізації будь-яких інших прав і обов’язків, за винятком встановлення обов’язку голосувати згідно з вказівками органу управління.

Для реалізації досягнутих в корпоративному угоді домовленостей учасником товариства може бути видана довіреність, яка не підлягає відкликанню без згоди особи на ім’я якого вона видана. Таким чином можна уникнути ситуації блокування кворуму і голосування на загальних зборах.

Механізм реалізації переважного права учасника купити частку іншого учасника отримав більшу конкретизацію і можливість альтернативного регулювання в статуті товариства. Наприклад таке право можна взагалі заборонити, зробивши можливість продажу третім особам без попередньої пропозиції існуючим учасникам.

Реалізація права на вихід з товариства для учасника, який володіє більше 50% статутного капіталу тепер буде вимагати згоди інших учасників.
При цьому моментом виходу з товариства буде не момент подачі заяви про це, а момент проведення державної реєстрації такого виходу, що безумовно створить труднощі для реалізації прав міноритарних засновників.
Також статут може містити механізм розрахунку частки учасника, включаючи навіть порядок вибору суб’єкта оціночної діяльності.

Учасник з 10% статутного капіталу може вимагати проведення аудиту господарської діяльності товариства.

Статутний капітал

Нововведенням є можливість встановлення в статуті заборони змінювати співвідношення часток учасників. До слова, зовсім недавно Верховний суд прийшов до висновку, що значне збільшення одним із учасників розміру статутного фонду, що призводить до «розмиття» частки міноритарного учасника, є порушенням законодавства. В цьому випадку судова практика навіть випередила законотворчість.

Оцінка не грошового внеску учасника в статутний фонд тепер повинна бути встановлена ​​одноголосним рішенням загальних зборів або рішення про створення товариства.

Термін внесення учасником вкладу до статутного капіталу зменшений з 1 року до 6 місяців, проте в статуті можна встановити і інший, більш тривалий або більш короткий термін.
При цьому встановлено чіткий алгоритм дій, якщо учасником не виконано його обов’язок щодо формування статутного капіталу, який передбачає, як альтернативи, виключення учасника, зменшення статутного капіталу, розподіл частини між іншими учасниками або ліквідація товариства.

Також встановлено чіткий механізм збільшення статутного капіталу за рахунок залучення додаткових вкладів, який включає і можливість укладення договору між учасниками товариства і третіми особами щодо обов’язку в майбутньому отримати внесок третьої особи і прийняти його в учасники товариства.

При зменшенні статутного капіталу кредитори товариства отримали гарантії захисту своїх прав, які складаються в можливості вимагати додаткового забезпечення зобов’язання, дострокового його виконання або зміни шляхом укладення нового договору.

Управління товариством

З’являється можливість створити наглядову раду, яка контролюватиме діяльність директора в проміжках між загальними зборами.

Якщо на загальних зборах були присутні всі учасники, які не заперечували проти порядку денного, будь-які порушення процедури скликання зборів не мають значення.

Проведення загальних зборів можливо в режимі відеоконференції, що відображається в протоколі. Також можливо заочне голосування, при якому підпис учасника підтверджується нотаріально або ж голосування шляхом письмового опитування, при якому учасники обмінюються листами.
У разі, якщо у ТОВ лише один учасник, протокол не ведеться, а всі його рішення оформляються письмовим рішенням.

Інші зміни

Базовим періодом для виплати дивідендів тепер є календарний квартал. Встановлюються випадки, в яких виплата дивідендів заборонена (наприклад, майна недостатньо для розрахунку з кредиторами).

Член виконавчого органу або наглядової ради не може, без згоди вищого органу управління, бути підприємцем, учасником або членом органів управління іншого суб’єкта господарювання в тих же сферах діяльності, яке здійснює товариство.

Посадові особи товариства зобов’язані при вступі на посаду подати список пов’язаних з ними осіб, повідомляти про зміни в ньому, не допускати конфлікту інтересів між своїми приватними інтересами і інтересами суспільства. Також протягом заняття посади в товаристві заборонено розголошувати інформацію, яка стала відома у зв’язку з виконанням своїх посадових обов’язків. Порушення даних становище є підставою для розірвання контракту без виплати компенсації.

Товариство, в особі свого виконавчого органу, має зберігати цілий перелік документів (13 позицій відповідно до ст. 43 закону) і протягом 10 днів після запиту надавати учасникам їх копії.

Вводиться поняття значного правочину (наприклад з предметом, вартість якого перевищує 50% чистих активів товариства) і угоди з зацікавленістю (наприклад з особою, яка пов’язана з органами управління), а також встановлюється порядок отримання згоди на їх вчинення.

Припинення товариства

Кредитори товариство отримають додаткові гарантії при ліквідації товариства, отримавши право вимагати додаткового забезпечення або дострокового виконання зобов’язання і відшкодування збитків.

Звичайно ж це тільки основні нововведення, на які ми звернули увагу, як компанія, яка кожен день стикається з реєстраціями ТОВ і змінами в їх установчих документах.
Уже зараз зрозуміло, що при такому законі буде складно застосовувати «універсальний» статут для всіх клієнтів. Тому нашим завданням буде підготовка мінімум трьох базових варіантів статуту, який буде враховувати імперативні вимоги закону і давати достатню гнучкість і захист нашим клієнтам в процесі їх господарської діяльності. Впевнені, що за підсумками цієї роботи ми напевно доповнимо нашу статтю.

Дата актуалізації статті 16.03.18р.

Корпоративне право

20.03.2018

Якщо стаття була Вам корисна, Ви можете поділитися нею:

У Вас є питання або Ви готові домовитися про зустріч?

Ви можете задати питання через форму на сайті або зв'язатися з нами будь-яким зручним для Вас способом