Договір публічної оферти сайта sovetnik.zp.ua

Адвокатське об’єднання «Юридична компанія« Радник », далі іменоване« Виконавець », пропонує будь-якій фізичній або юридичній особі, далі іменується« Замовник », замовити надання юридичних послуг, розміщених на сайті Виконавця, далі іменуються« Послугами ».

Оформляючи замовлення на Сайте і оплачуючи послуги, Замовник добровільно підтверджує прийняття викладених нижче:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей договір є публічною офертою і не вимагає підписання (відповідно до ст. Ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України). Угода публічної оферти має таку ж юридичну силу як договір, підписаний в паперовому вигляді. Цей договір містить всі істотні умови надання юридичних послуг дистанційним способом, т. Е. За допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Замовника з умовами виконання робіт.

1.2. У разі прийняття умов цього договору (тобто публічної оферти), громадянин (або юридична особа), що проводить акцепт оферти, стає Замовником. Акцептом (підтвердженням) є факт оплати замовлення Замовником на підставі виставленого рахунку із зазначенням дати і номера, вказаного в рахунку, на умовах цієї угоди.

1.3. Виконавець здійснює надання юридичних послуг через Інтернет-ресурс https://sovetnik.zp.ua/,а також в місці свого фактичного розміщення в г. Запорожье.

1.4. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в цей Договір без попереднього повідомлення Замовника.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

2.1. Замовник має право в будь-який час в рамках дії Договору звертатися до Виконавця з усними та письмовими запитами. Відповіді на письмові запити надаються Виконавцем усно або за допомогою електронного листування.

2.2. Замовник має право здійснювати контроль виконання Виконавцем своїх зобов’язань, вимагати від нього на будь-якому етапі виконання звіт про виконану роботу.

2.3. У разі відмови Виконавця від виконання зобов’язань за цим договором або недотримання Виконавцем термінів завершення надання послуг за цим договором, крім випадків, передбачених п. 2.5., П.3.7. цього договору, Замовник має право на застосування положень п. 4.2. цього договору і на дострокове розірвання договору, про що в письмовій формі повідомляє Виконавця, за допомогою пошти, факсу або електронної пошти.

2.4. Замовник зобов’язаний:

2.4.1. Надати Виконавцю повну і точну інформацію, яку Виконавець вкаже як необхідну (усно або письмово засобами стільникового зв’язку, електронної пошти, месенджерів) для виконання своїх зобов’язань за цим договором.

2.4.2. До початку надання послуг, Замовник зобов’язаний внести оплату згідно обумовленої з Виконавцем вартості. Отримання оплати підтверджується банківської квитанцією, платіжним дорученням, прибутковим касовим ордером або іншим чином.

2.4.3. Видати для Виконавця або / та його працівника (-ів) довіреність на здійснення всіх необхідних дій (на вимогу Виконавця), пов’язаних з наданням Послуги.

2.4.4. Надати Виконавцю повний і достовірний перелік документів, необхідний для виконання ним своїх обов’язків в залежності від наданої Послуги і Інформації передбаченої пунктом 2.4.1.

Надання копій документів здійснюється особисто передачею Виконавцю або особистої поштової відправкою.

2.4.5. В погоджені з власниками Виконавцем терміни здійснювати всі необхідні дії, які Замовник повинен виконати особисто (наприклад: видача довіреності на Виконавця, узгодження змісту документів, надання документів (їх копій), підписання уповноваженими особами Замовника документів, необхідних для виконання договору, здійснення необхідних платежів до бюджету , інше).

2.4.6. Своєчасно і в повному обсязі оплачувати послуги Виконавця.

2.5. У разі невиконання Замовником зобов’язань за цим договором, повідомлення Виконавцю недостовірних відомостей, надання документів, що містять недостовірну інформацію, Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань.

Виконавець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим договором внаслідок невиконання або неналежного виконання своїх службових обов’язків працівниками (службовцями) третіх юридичних і фізичних осіб (служб доставки, державних органів і т.д.), а також в результаті неправомірних дій і рішень третє фізичних (працівників, службовців) і юридичних (суди, органи влади) осіб.

2.6. Замовник з метою реалізації положень цього Договору наділяє Виконавця правом представляти його інтереси і здійснювати дії, які створюють юридичні наслідки.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

3.1. Виконавець має право передавати свої права та обов’язки за цим Договором третім особам тільки після письмової згоди Замовника.

3.2. Виконавець має право передавати відомості, які він отримав від Замовника в процесі реалізації цього Договору, третім особам без письмової згоди.

3.3. Виконавець зобов’язаний оперативно реагувати на запити Замовника. Статус відповідей – інформаційно-консультативний. Замовник без дозволу Виконавця може використовувати надані йому у відповідь відомості на свій розсуд.

Застереження: відповіді не мають науково-публіцистичного та практичного статусу. Вони так само не можуть бути опубліковані.

3.4. Виконавець визначає форми й обсяги наданих Замовником документів та інформації, необхідних для виконання своїх зобов’язань, відповідно до вимог чинного законодавства та виходячи з власних знань і практики.

3.5. Виконавець зобов’язується здійснити виконання робіт в узгоджений з Замовником термін. Термін щодо кожної послуги вказано на сайті компанії в розділі термін надання послуги. Старт узгодженого терміну починається з моменту повного виконання Замовником зобов’язань по п. 2.4. цього договору і підписання всіх документів, наданих Виконавцем. Про завершення надання послуг за цим договором Виконавець сповіщає Замовника в усній формі або в письмовій формі по телефону, поштою, факсом, електронною поштою.

3.6. Виконавець зобов’язаний негайно повідомляти Замовника про неможливість виконання його доручення або ускладненнях, які виникають в процесі виконання доручення.

3.7. У разі відмови Замовника від продовження робіт за даним договором, систематичного невиконання Замовником своїх зобов’язань за цим договором, зупинки процесу виконання робіт з вини Замовника більш ніж на три місяці з моменту акцептування цього договору, Виконавець має право на дострокове розірвання цього договору, про що в письмовій формі повідомляє Замовника, за допомогою стільникового зв’язку, пошти, факсу, електронної пошти. В цьому випадку вартість надання Послуг становить розмір фактично проведених Замовником оплат за даним договором.

3.8. Офіційні платежі, послуги нотаріуса та інші платежі не включаються до вартості послуг Виконавця.

4. УМОВИ ОПЛАТИ РОБІТ

4.1. Оплата послуг відбувається згідно з цінами, вказаними на сайті Виконавця. Виконавець залишає за собою право змінити вартість в залежності від наданої Послуги Замовнику.

4.2. У разі відмови Виконавця від виконання зобов’язань за цим договором або недотримання Виконавцем термінів завершення надання послуг за цим договором, крім випадків, передбачених п. 2.5., П. 3.7. цього договору, Виконавець відшкодовує збитки, завдані Замовнику невиконанням або неналежним виконанням зобов’язань за цим договором. Сторони встановлюють розмір збитків Замовника у твердій сумі: 5 (п’ять) відсотків від загальної суми договору.

4.3. У разі порушення Замовником своїх обов’язків відповідно до п. 2.4.4. Виконавець має право підвищити вартістьПослуг.

4.4. Після отримання повідомлення Виконавця про завершення надання послуг за цим договором, Замовник зобов’язується отримати результати виконаних робіт Виконавцем (документи, письмові та усні консультації і т.д.)

4.5. Виконавець не є платником податку на додану вартість.

4.6. Якщо в процесі виконання зобов’язань виявляється, що Виконавець з вини Замовника повинен зробити більший обсяг робіт або витратити більше часу на надання послуг, ніж було обумовлено при укладенні договору (наприклад, Замовник надав неповну або недостовірну інформацію, в тому числі неповне або недостовірний перелік документів, що призвело до перероблення вже підготовленого пакету документів; Виконавець має право збільшити вартість робіт.

4.7. Якщо процес виконання зобов’язань Виконавцем затягується з вини Замовника (наприклад, Замовник надає інформацію та / або документи тривалий час і / або частинами з великими проміжками часу), то Виконавець вправі збільшити вартість робіт.

5. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

5.1. У разі настання обставин неможливості повного або часткового виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором, про які Сторони не знали і не могли знати на момент укладення цього Договору і які їм еют характер непереборної сили (форс-мажор), термін виконання зобов’язань відкладається на час дії таких обставин та / або їх наслідків.

5.2. Сторони зобов’язані своєчасно повідомляти одна одну про настання таких обставин.

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Сторони вирішують всі розбіжності і суперечки, які можуть виникати при реалізації даного Договору або в зв’язку з ним, в судовому порядку з урахуванням підвідомчості і підсудності.

6.2. Якщо Замовник не згоден зі збільшенням вартості послуг Виконавця, він має право оскаржити таку вимогу до суду. На період оскарження і до отримання відповідного рішення суду, Виконавець має право призупинити виконання своїх обов’язків.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Договір набуває чинності з моменту його акцептування і діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.

7.2. Кожна із Сторін має право ініціювати розірвання договору. При цьому ініціатор розірвання Договору повідомляє іншу Сторону про свій намір про припинення дії Договору не пізніше, ніж за 2 тижні. Вважається, що повідомлення зроблено належним чином, коли воно надіслано рекомендованим листом або за допомогою факсимільного зв’язку або електронної пошти.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

8.1. Виконавець забезпечує належне зберігання інформації Замовника і документації, її захист від крадіжки, псування, втрати або несанкціонованого доступу, за винятком випадків, коли така передача або розкриття здійснюється органам влади (включаючи органи підтримки правопорядку) відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.2. Зобов’язання по цій статті не поширюються на інформацію, що на час її отримання була загальновідомою або стала загальновідомою не з вини Виконавця.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Цей договір діє для всіх Замовників, за винятком тих, хто на дату публікації цього договору на веб-сайті Виконавця вже має діючий договір з Виконавцем.

Дата публікації договору: 25.09.2020 р