Відповідальність бухгалтера

Всім відомо, що на будь-якому підприємстві бухгалтер є другим після керівника посадовою особою. На ньому лежить чимала відповідальність, пов’язана з веденням податкового та бухгалтерського обліку.

Тому для бухгалтера (в т.ч. і позаштатного) завжди є актуальним питання, яку ж відповідальність він може нести за допущені ним порушення у веденні обліку на підприємстві. Тим більше що в умовах постійно мінливого чинного законодавства для нього значно підвищується ризик здійснення помилок.

Бухгалтер, в залежності від того, числиться він в штаті підприємства або веде облік на договірній основі, за вчинені порушення може бути притягнутий до відповідальності, встановленої трудовим, цивільним, адміністративним і кримінальним законодавством.

Питання відповідальності дуже індивідуальні і краще їх обговорювати з адвокатом . Дана консультація може дати тільки загальне уявлення про відповідальність.

Тепер про все по порядку.

Дисциплинарная ответственность

В рамках виконання своїх трудових обов’язків за порушення трудової дисципліни бухгалтер, як і інший працівник, який значиться в штаті підприємства, може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності. Вона може настати тільки за порушення правил внутрішнього трудового розпорядку та інших документів, що регламентують трудову дисципліну на підприємстві. Відповідно, до дисциплінарної відповідальності не може бути притягнута особа, яка виконує на підприємстві обов’язки бухгалтера на підставі цивільно-правового договору.

Згідно ст. 147 КЗпП України (далі – КЗпП) бухгалтер може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності у вигляді догани або звільнення. Для застосування такого виду відповідальності існують строки давності, передбачені ст. 148 цього Кодексу, а саме: протягом 1 місяця з моменту виявлення дисциплінарного проступку (без урахування часу перебування працівника на лікарняному або у відпустці), але не пізніше 6 місяців з моменту його вчинення.

Матеріальна відповідальність

До цього виду відповідальності, також як і дисциплінарної, може бути притягнутий бухгалтер, який є штатним працівником підприємства. Умови залучення працівника до матеріальної відповідальності встановлено гл. 9 КЗпП. Так, за загальним правилом, визначеним у ст. 132 цього Кодексу, матеріальна відповідальність працівника (у даному випадку бухгалтера) за заподіяну шкоду обмежується розміром середньомісячного заробітку. Однак існують і ситуації, при яких на бухгалтера може бути покладено повну матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди, заподіяної підприємству. Відповідно до норм КЗпП (ст. 134) до таких, зокрема, належать випадки:

– Укладення договору про повну матеріальну відповідальність з бухгалтером, на якого покладено додатково виконання посадових обов’язків касира (в частині невиконання та / або неналежного виконання обов’язків касира);
– Здійснення з боку бухгалтера дій, що підпадають під ознаки кримінального злочину. У цьому випадку бухгалтер може бути притягнутий до повної матеріальної відповідальності на підставі обвинувального вироку суду у кримінальній справі, що набрало законної сили або ж у зв’язку з припиненням кримінальної справи з підстав, не пов’язаних з відсутністю складу злочину, або з наявністю виправдувального вироку (амністія, передача на поруки і т.д.);
– Отримання майна або цінностей бухгалтером за дорученням (мається на увазі застосовується зараз довіреність на отримання ТМЦ) або на підставі іншого разового документа;
– Заподіяння шкоди бухгалтером внаслідок знаходження його в нетверезому стані, не в рамках виконання ним своїх трудових обов’язків, внаслідок псування або знищення майна, наданого йому підприємством в користування.

Повна матеріальна відповідальність застосовується до бухгалтеру на підставі рішення суду, що виноситься за позовом підприємства (ст. 136 КЗпП). При цьому обов’язок щодо доказування факту заподіяння бухгалтером шкоди і розміру його суми лежить на підприємстві (ст. 138 того ж Кодексу).

Цивільно-правова відповідальність

До даного виду відповідальності можуть бути притягнуті особи, що здійснюють ведення обліку на підприємстві на договірній основі (позаштатний бухгалтер). До таких відповідно до ст. 8 Закону України від 16.07.99 р №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» відносяться як приватні підприємці, які здійснюють на підприємстві ведення обліку, так і суб’єкти аудиторської діяльності – аудиторські фірми або сертифіковані аудитори. Для таких суб’єктів підприємницької діяльності цивільно-правова відповідальність настає у формі відшкодування заподіяних збитків, яке здійснюється на підставі рішення суду.

Згідно ст. 22 Цивільного кодексу України під збитками, зокрема, розуміються втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить було провести для відновлення свого порушеного права. Необхідною умовою для притягнення до відповідальності у вигляді відшкодування збитків є наявність у особи провини (ст. 614 цього Кодексу). Стосовно до бухгалтерського обліку збитками, завданими підприємству в зв’язку з неналежним виконанням договору на ведення бухгалтерського обліку, можуть бути суми податкових зобов’язань, пені та штрафних санкцій, донарахованих в результаті перевірок. Факт заподіяння таких збитків і наявність провини у бухгалтера можуть бути підтверджені набрав законної сили рішенням адміністративного суду, згідно з яким підприємству відмовлено в позові про скасування відповідних податкових повідомлень-рішень.

Виходячи з цього, умова про порядок відшкодування завданих збитків в договорі між підприємством і залученими фахівцями на ведення бухгалтерського обліку має стати одним з істотних.

адміністративна відповідальність

До даного виду відповідальності можуть бути притягнуті посадові особи підприємства. Згідно ст. 364 Кримінального кодексу України (далі – ККУ) посадовими особами є особи, які постійно або тимчасово здійснюють функції представників влади, а також обіймають постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно господарських обов’язків, або виконують такі обов’язки на підставі спеціального повноваження. Виходячи виданого визначення, до посадових осіб можуть бути віднесені головний бухгалтер або бухгалтер (при одноосібному веденні на підприємстві бухгалтерського обліку).

Що ж стосується осіб, залучених до ведення бухгалтерського обліку на підставі цивільно-правового договору, то вони можуть бути прирівняні до посадових тільки в разі наявності в відношенні їх спеціального розпорядження (наказу) керівника підприємства (лист МВС України від 31.03.10 р №13 / 3-4156). Наприклад, стосовно приватного підприємця, який здійснює ведення бухгалтерського обліку на договірній основі, може бути виданий наказ по підприємству про покладання на нього обов’язків бухгалтера.

Відносно кола правопорушень, за які бухгалтер може бути притягнутий до адміністративної відповідальності, то він встановлений відповідними положеннями Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП). Перш за все це положення глави 12 «Адміністративні правопорушення в сфері торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в сфері фінансів і підприємницької діяльності» особливої ​​частини розділу II цього Кодексу.

Залучення до адміністративної відповідальності здійснюється на підставі постанови у справі про адміністративне правопорушення. Залежно від виду правопорушення така постанова може бути винесена або уповноваженим державним органом, або місцевим судом. У тому випадку, якщо постанова виноситься державним органом, воно може бути оскаржене в 10-ти денний термін шляхом подачі адміністративного позову про його скасування в місцевий суд загальної юрисдикції, розташований або за місцем проживання бухгалтера, або за місцем знаходження державного органу (тут вибір за бухгалтером). Якщо ж постанову по справі про адміністративне правопорушення виноситься судом, то воно може бути оскаржене в 10-ти денний термін до апеляційного суду загальної юрисдикції. Порядок і процедура такого оскарження встановлені ст. 294 КУпАП.

Бухгалтеру необхідно знати і про терміни давності для притягнення до адміністративної відповідальності.

Так, відповідно до ст. 38 КУпАП про адміністративні правопорушення, постанови за якими виносяться державними органами, адміністративне стягнення (в т.ч. і штраф) може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – через два місяці з дня його виявлення . За адміністративні правопорушення, постанови за якими виносяться судами, адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні – через три місяці з дня його виявлення. Якщо в діях бухгалтера містяться ознаки корупційного правопорушення (глава 13-а КУпАП), адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через три місяці з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з дня його вчинення. У разі відмови в порушенні кримінальної справи або закриття кримінальної справи, але при наявності в діях порушника ознак адміністративного правопорушення адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через місяць з дня прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи або про її закриття.

Кримінальна відповідальність

Як показує практика, бухгалтер (в тому числі і головний) найчастіше може бути притягнутий до кримінальної відповідальності за такими статтями ККУ:

– Ст. 212 – «Ухилення від сплати податків, зборів, (обов’язкових платежів);
– Ст. 212 1 – «Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
– Ст. 364 – «Зловживання владою або службовим становищем»;
– ст. 367 – «Халатность».

Згідно п. 56.22 ст. 56 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) у разі оскарження рішення податкового органу про донарахування податкових зобов’язань у судовому порядку, звинувачення бухгалтера в ухиленні від сплати податків не може грунтуватися на такому рішенні до вирішення судом справи по суті (виняток становлять випадки, коли обвинувачення базується і на інших доказах, зібраних відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства).

Перераховані вище статті ККУ встановлюють можливість настання і міру кримінальної відповідальності бухгалтера в залежності від розміру несплачених сум податків, зборів (інших обов’язкових платежів) або заподіяної шкоди. Ця величина, в свою чергу, в УКУ виражена в неоподатковуваних мінімумах доходів громадян.

Важливо! Для цілей кваліфікації злочину і притягнення до кримінальної відповідальності один нмдг дорівнює не звичним нам 17 грн., А розміром податкової соціальної пільги, встановленої на відповідний рік (див. П. 6 підрозділу II «Перехідні положення», а також пп. 169.1.1 ПКУ ). У 2011 році дана величина становить 470 грн. 50 коп. Таким чином, мінімальна сума податків, зборів, страхових внесків, за несплату яких настає кримінальна відповідальність за ст. 212, 212 1 ККУ, в 2011 році становить 470500 грн. (1000 нмдг).

Слід звернути увагу на те, що зараз в бухгалтерських виданнях з посиланням на п. 58.4 ст. 58 ПКУ зустрічається думка, що при наявності встановленої в акті перевірки достатньої суми несплачених податків бухгалтер може бути притягнутий до кримінальної відповідальності без винесення податкового повідомлення-рішення. Однак насправді дана норма зазначеного Кодексу застосовується виключно в тих випадках, коли перевірка була проведена вже в рамках порушеної кримінальної чи оперативно-розшукової справи. Підтвердженням тому є п. 86.9 ст. 86 ПКУ, а також позиція головного податкового відомства, викладена в листі від 25.01.11 р №1754 / 7 / 23-8017.

Бухгалтеру також необхідно пам’ятати, що кримінальна відповідальність за ст. 212 і 212 1 ККУ настає тільки за несплату тих податків і зборів, які перераховані в ст. 14 і 15 ПКУ, а також тих внесків, які передбачені Законом України від 09.07.03 р №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та Законом України від 08.07.10 р №2464-VI «Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування ». Крім того, слід враховувати, що при кваліфікації злочинів за цими статтями ККУ суми пені і нарахованих штрафних санкцій не враховуються.

На закінчення кілька слів хотілося б сказати про можливість притягнення до кримінальної відповідальності бухгалтера, провідного на підприємстві облік на підставі цивільно-правового договору. Так, у згаданому вище листі МВС йдеться про те, що такий бухгалтер, якщо він не отримав на підприємстві статус посадової особи (див. Розділ – адміністративна відповідальність), може бути притягнутий до кримінальної відповідальності виключно як поплічник злочину.

Дата актуалізації статті – 2012р.

Консультації

20.10.2012

Якщо стаття була Вам корисна, Ви можете поділитися нею:

У Вас є питання або Ви готові домовитися про зустріч?

Ви можете задати питання через форму на сайті або зв'язатися з нами будь-яким зручним для Вас способом